Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všobecné obchodní podmínky (dále je VOP) platí při nákupu v internetovém obchodě www.sapatrip.cz, provozovaném obchodní společností VietUp.org, s. r. o. (další údaje viz Prodávající/dodavatel v části II.) a na ostatní formy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností VietUp.org, s. r. o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu v souladu se zákonem č. 89/2012 nový občanský zákoník (NOZ). VietUp.org.  s.r.o., IČO: 054 99 151   , se sídlem Seifertova 5463, 430 03 Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem   (dále též jen VietUp.org, s.r.o. .) je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb. Tel.  777 879 838  , e-mailem na info@sapatrip.cz

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností VietUp.org,  s.r.o., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

 

II. Vymezení základních pojmů

Spotřebitelská smlouva –

 

smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Poskytovatel služeb nebo též poskytovatel (Firma na zážitky s.r.o.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

 

Objednatel služby nebo též objednatel – (i)

 

objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

 

Příjemce služby

 

nebo též příjemce – je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

 

Internetový obchod

Elektronický obchod je jedna z forem uzavírání smluv s výhradním použitím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné fyzické přítomnosti stran. Jedná se o objednávkový systém provozovaný na internetových stránkách podnikatele, který je v pozici prodávajícího, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

 

Podnikatel

Podnikatel je ten kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující

Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel.

Smlouva

Nákup zboží se provádí na základě kupní smlouvy, kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. V případě, že je smlouva uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem jedná se o spotřebitelskou smlouvu.

 

Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi společností VietUp.org. s.r.o. jako prodávajícím a spotřebitelem jako kupujícím je smlouvou uzavřenou distančním způsobem s použitím internetu.

Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně slabší smluvní strany – spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

Zážitkovým certifikátem/poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových stránkách www.sapatrip .cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Zážitkový certifikát/poukaz následně také slouží jako vstupenka na zážitek.

Univerzální certifikát/poukaz

 

– je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

 

Zážitkový balíček

 

– je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

 

Provozovatel cestovní kanceláře (cestovní kancelář)

 

– je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

Text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před uzavřením smlouvy dostatečně a viditelným způsobem odkazuje, se kterým má spotřebitel možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

Prodávající

Prodávajícím je podnikatel KAVI BUSINESS s.r.o., společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 1. Základní údaje:

VietUp.org, s.r.o.

tel.: (+420) IČO: 054 99 151 DIČ: CZ05499151

Registrace: VietUp.org, s.r.o., vedená u Městského soudu v Ústí nad labem , vložka Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu CZK: 4248094379/0800

 1. Provozní doba: dle telefonické domluvi : +420 777 879 838

Po – Pá 8:00 – 18:00 hod.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy se spotřebitelem

zákoníku (dále jen NOZ) následující:

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
 2. b) spotřebitel není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu s výjimkou případů kdy je taková to platba předem individuálně sjednána
 3. c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, je nejkratší dobou, po kterou bude smlouva strany zavazovat 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy
 4. d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, budou rozhodující

pro stanovení ceny údaje na webových stránkách platné v době uzavírání kupní smlouvy

 1. e) v případě smluv na dobu neurčitou budou spotřebiteli účtovány vedle ceny s aktuální výši DPH také náklady

na dopravu dle aktuálních seníků dopravců

 1. f) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení zboží, a to za podmínek a způsobem uvedeným v článku X.
 2. g) spotřebitel, v případě odstoupení od smlouvy, má povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží
 3. h) předmětem plnění nejsou služby
 4. i) případy kdy nelze odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku X.
 5. j) v případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením své stížnosti příslušným odborným zaměstnancem prodávajícího může se obrátit na statutární orgán prodávajícího nebo se se stížností může obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.sapatrip.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (postačí emailem) s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 2. Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely

– úspěšně vyřizovat objednávky od kupujícího, reklamace atp.

– informovat kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp.

– poskytovat kupujícímu informace o zboží, cenách atp.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákona o některých službách informační společnosti) může Firma na zážitky s.r.o. použít elektronický kontakt získaný od svého zákazníka pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb (pro zasílání newsletterů), a to i bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka. Každý zákazník má v tomto případě při zaslání každé jednotlivé zprávy (každého jednotlivého newsletteru) možnost zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v newsletteru.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje:

– nejsou pravdivé

– byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží

– byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR

 1. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou.
 2. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace písemnou formou.
 3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli
 4. Kupní smlouva a objednávka

Kupní smlouva vznikne mezi prodávajícím a kupujícím prokazatelným zasláním řádné objednávky způsobem a

za podmínek níže uvedených a je závazná jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.

 1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

– prostřednictvím elektronického obchodu na www.sapatrip.cz

– e-mailem na adrese info@sapatrip.cz, případně na konkrétní adrese některého z dalších

obchodníků

– osobně

– telefonicky (jedná se o hovor s obchodníkem, který je zpoplatněn dle běžných tarifů daných operátorem kupujícího)

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se prokazatelně seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své elektronické objednávky.

Znění obchodních podmínek a reklamačnímu řádu zcela porozuměl. Je si vědom, že Obchodními podmínkami je jako kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou v aktuálním znění k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu www.sapatrip.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, rozhodným právem však zůstává právní řád České republiky. Objednávka kupujícího s výjimkou telefonické objednávky je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 1. Objednávka zrealizovaná některým ze způsobů uvedených v bodě 1 je závazná a zrušit ji lze jen za následujících podmínek:

Podnikatel: V případě zrušení objednávky zboží objednávaného u dodavatele speciálně na jeho žádost může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny zboží + dopravné. Tato penalizace bude prodávajícím vždy uplatněna v případě, že se bude jednat o zrušení objednávky na zboží, které bylo speciálně objednáno pro kupujícího na základě jeho závazné objednávky. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit podnikatele na takové zboží písemnou formou. Penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy kupující odmítne převzít objednané zboží a objednávka se tím zruší automaticky.

Spotřebitel: ustanovení článku V. bod 3 neplatí pro spotřebitele

VI. Cenové kategorie a ceny, uzavření kupní smlouvy

 1. Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě části II., bodu „Kupující“ těchto obchodních podmínek.
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 3. Je- li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem s výjimkou ustanovení odst VIII, bodu 3.

Ceny na objednávce se pro kupujícího podnikatele se stávají závaznými až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tedy uzavřením kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Nový ceník nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webové stránce

prodávajícího. V případě zboží, které není v den doručení objednávky na skladě, fakturuje

prodávající cenu platnou v den expedice zboží dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli. Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli potvrzována a zboží je mu dodáno

za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky, případný rozdíl mu bude vrácen na účet. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje dealera nebo kupujícího nikoli spotřebitele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku bez penalizace odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy dealerovi

a kupujícímu nikoliv spotřebiteli sdělena platná cena pro danou objednávku.

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Ceny na objednávce pro spotřebitele jsou tedy platné, již v okamžiku odeslání objednávky,

přes internetový obchod www.sapatripi.cz.

V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí

kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. ( např. vyprodání zásob)

VII. Platební podmínky

 1. Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:

– Hotově – při osobním odběru

– Na dobírku – při doručení zboží / platba hotově nebo kartou/

– Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího

– Platba na fakturu se splatností (pouze po splnění speciálních podmínek)

 1. Možné způsoby platby za zboží pro zákazníky ze zahraničí:

– Hotově – při osobním odběru.

– Platba předem bankovním převodem – zboží Vám bude vydáno osobně (resp. zasláno přepravní službou) až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího. V tomto případě prosím kontaktujte svého obchodníka, který Vám zašle doklad s potřebnými údaji pro bankovní převod. Platba na fakturu se splatností (pouze pro dealery po splnění speciálních podmínek)

VIII. Dodací podmínky

 1. Osobní odběr

Zboží může převzít buď přímo kupující nebo pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) podnikatelem nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat. V případě nesplnění této podmínky si prodávající vyhrazuje právo zboží nevydat a zprošťuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti za prodlení nebo za škodu.

 1. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL a Českou poštou. Cena dopravného včetně manipulačního poplatku se zbožím je 99,- Kč vč. DPH u České pošty a 79,- Kč vč. DPH u PPL. Maximální hmotnost jednoho balíku je 55 kg. Objednávky přijaté v pracovní den do 13:00 hod. budou zpravidla doručeny následující pracovní den. Při dodání je podnikatel povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně poškozené zásilky. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. Neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 777 879 838 nebo e-mailem (info@sapatrip.cz) prodávajícímu. Podnikatel je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (info@sapsatrip.cz). Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje u přepravce prodávající. Pokud je převzetí zásilky dpodnikatelem od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. V případech, kdy je obal zásilky zjevně nepoškozen, ale došlo k poškození přepravovaného zboží (např. nárazem, otřesem atd.) je dealer a kupující nikoli spotřebitel nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky poškození reklamovat u přepravce a neprodleně kontaktovat prodejce telefonicky na číslo (+420) 777 879 838 nebo e-mailem (info@sapatrip.cz) Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese za odpovědnost za případnou škodu vzniklou dealerovi a kupujícímu nikoli spotřebiteli při přepravě zásilky.

 1. Zasílání přepravní službou do Slovenské republiky

Do zahraničí zasíláme přepravní společností PPL. Maximální hmotnost jednoho expedovaného balíku je 30 kg. Cena dopravného včetně manipulačního poplatku se zbožím je 11 EUR vč. DPH. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, případné poškození přepravovaného zboží) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 777 879 838  nebo e-mailem (info@sapatrip.cz) prodávajícímu a ihned s přepravcem sepsat zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem (info@sapatrip.cz.cz). S poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat u kupujícího pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou při přepravě zásilky.

 1. Zasílání prostřednictvím spoečnosti Zásilkovna, s.r.o.

Zboží je možno kupujícímu doručit na jedno z výdejních míst společnosti Zásilkovna,s.r.o. v ČR. Seznam těchto výdejních míst je uveden na www.zasilkovna.cz

Cena dopravného včetně manipulačního popltaku se zbožím je 55,- Kč vč. DPH.

IX. Záruční podmínky- Storno rezervace

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou, proces reklamace, vydávání záručního listu a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 1. a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 3 pracovních dnů dle předchozí věty.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Klient je oprávněn v době platnosti certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti certifikátu/poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany Klienta měnit.

Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

 1. b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu/poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu/poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.

U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

 

X. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel

v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@styli.cz.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté

od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Maximálně však do 30-ti dnů.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu

do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako

protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatele jako kupujícího nikoliv spotřebitele:

Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném a účinném znění. Při chybné objednávce ze strany podnikatele a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží na uhrazení prokazatelně vynaložených nákladů. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv. Storno poplatek až do výše 100% ceny vráceného zboží bude prodávajícím uplatněn v případě, že se bude jednat o chybnou objednávku na zboží, které bylo speciálně objednáno pro podnikatele, na základě kupní smlouvy. Prodávající má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit kupujícího na takové zboží písemnou formou.

Podnikatel zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), nemá tedy právo na odstoupení ve 14 denní lhůtě, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 1. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží ( neplatí pro spotřebitele viz odst. IV. )
 3. c) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o mimořádnou slevu“ nebo „akce“ nebo jiné označení obdobného významu.

Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu

v nejkratším možném termínu.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 2. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.
 3. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2017
 2. Upozorňujeme, že obrázky uvedeny u zboží jsou pouze informativní. Přesné informace vám budou obratem sděleny telefonicky, případně zaslány e-mailem.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.